fredag 12 april 2013

Kvalitetssäkra sjukvården!!!!

Nästan dagligen hör vi i media om långa väntetider på akutmottagning, överbeläggning på vårdavdelningar samt missbelåten och utarbetad personal. Inget hörs om det förebyggande kvalitetsarbete som borde genomföras. Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar nu med statistik över undvikbar slutenvård (inläggning på sjukhus). Västra götalandsregionen har sämre värden än riket i övrigt och för februari skulle 14,2 procent av inläggningarna kunnat undvikas med bättre förebyggande insatser.Om fyra månadsvärden under april- september är lägre än motsvarande 12 månader tidigare får regionen del av stimulansmedel som SKL har utlovat. Statistiken visar också att 80 procent av de undvikbara inläggningarna orsakas av patienter med diagnoserna diabetes, KOL, hjärtsvikt, kärlkramp eller njurbäckeninflammation. Här faller ansvaret tungt på vårdcentralerna som borde kunnat göra ett mycket bättre arbete beträffande medicinering i ett tidigt skede. Det finns skillnader i mängden undvikbar slutenvård mellan olika vårdcentraler som inte kan förklaras av slumpen utan måste ses som kvalitetsskillnader. Belöning till de vårdcentraler som uppvisar god kvalité alternativt vite för de vårdcentraler som presterar sämre kan vara värt att pröva. Sist men inte minst så är det vi vårdtagare som blir lidande. Som skattebetalare och kund så kräver vi skärpning!