måndag 18 augusti 2014

Optimering av äldres läkemedel

  1. I dag talade jag med en sjuksköterska som sa att läkaren vid SÄBO var från Bulgarien och hade ingen erfarenhet av äldre över 70 år. Ovanligt med högre ålder i hans hemland. Jag som specialistapotekare ser vad som troligen kan hjälpa mot patientens svåra klåda. Jag tycker det är självklart att jag istället skulle kunna optimera läkemedelsbehandlingen enligt gällande algoritm. Det förslaget finns i en utredning från socialdepartementet

fredag 15 augusti 2014

Rätt läkemedel minskar trycket på vården

Recept mot fallolyckor, skenande omsorgskostnader och överbeläggning på sjukhus.

Apotekare i Uddevalla kommuns vårdteam  2009-2012


Uddevalla kommuns projekt handlar om att satsa på livskvalitet och att förebygga de vanligaste syntomen för sjukhusinläggning framöver som orkeslöshet och andfåddhet. Att nöja sig med må bra idag ger stora kostnader framöver.

Patientfall
Vårdtagare som tidigare var orolig, ibland förvirrad, hade hallucinationer, var misstänksam och egocentrisk.
Efter läkemedelsgenomgång nu glad, kommer ihåg bättre, kallar personal vid namn som han tidigare inte gjort. Han är trevlig och mer aktiv, deltar i aktiviteter, frågar om någon kan följa med på promenad, kan nu ha lite pengar och betala själv i kiosken och är mer självbestämmande.

SKL och de mest sjuka äldre
Det treåriga samarbetet mellan Uddevalla kommun och specialutbildade apotekare från Apoteket AB ser framgångsrikt ut.
Förbättringen är mycket större i Uddevalla 13,58 % mot 3,56 % i Fyrbodal. Överstiger alltså de 10 % som önskades från regering och SKL.Medelförändring

2011-12
2012-03
2012-06
2012-09
Fyrbodal
0,94
- 0,24
- 1,96
- 3,56
- Uddevalla
-0,22
-5,71
-6,89
-13,8
Göteborg
1,66
1,17
- 2,79
- 2,66
Sjuhärad
0,94
1,58
- 4,22
- 3,51
Skaraborg
- 0,71
- 0,36
- 2,62
- 3,70

SKL:s mätetal för de mest sjuka äldre september 2011 till september 2012
.
2013 förändras målen delvis men kommer nog att fortsätta redovisas på länken.
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/battreliv/indikatorer_och_resultat

Ett annat mål i SKL:s satsning för de mest sjuka äldre var att färre skulle läggas in på sjukhus – det målet har inga kommuner eller landsting uppnått. Om apotekarnas förslag tas till vara kan också detta mål nås.
Patientfall
Många symtom som är vanliga vid hjärtsvikt förelåg. Tyvärr togs inte rekommenderat prov och troligen därför byttes till en alltför hög startdos avsedd för behandling av högt blodtryck. Trolig orsak till upprepad inläggning på sjukhus.
Apotekarens rekommendation om försiktig dostrappa enligt gällande riktlinjer tillämpades inte.
Om läkemedelsdoser anpassas går det för det mesta att genomföra rekommenderad ­behandling även till mycket gamla patienter med hjärtsvikt (Läkemedelsverket).

Optimal läkemedelsbehandling är ett ansvar för den kommunala hälso- och
sjukvården. Sjuksköterskor eller annan personal som träffar den äldre personen
dagligen ska bidra med sina observationer i syfte att åstadkomma en
optimal läkemedelsbehandling för varje enskild person. (Äldreguiden)

Projektbeskrivning
Brev till ledamöter i Kommunala Pensionärs Rådet ledde till att projektet inleddes.
En arbetsgrupp startades med MAS, sjuksköterskor, läkare och apotekare med specialutbildning om läkemedel och äldre.   

Presskonferens genomfördes i januari 2010. Uddevalla kommun ville förbättra livskvaliteten och säkerheten för äldre genom att utöka samarbetet mellan olika yrkesgrupper. En nyhet var att apotekare skulle ingå i vårdteamen.


Projektet startade på ett äldreboende och i en hemsjukvårdsgrupp
En vårdtagare på det första särskilda boendet försämrades Behovet av omprövning och säkerställande av gamla diagnoser blev tydligt.
Patientsamtal inom hemsjukvården förstärkte behovet av att optimera läkemedelsbehandlingen enligt nationella riktlinjer. Effektiv behandling finns som kan öka den äldres livskvalitet och minska behovet av psykofarmaka och smärtläkemedel.


Nästa steg blev att istället för hemsjukvård arbeta med vårdtagare i hemtjänsten. Hemtjänstpersonal fick utbildning och material för att rekrytera vårdtagare. Rekryteringen gick trögt och ersattes med en generell inbjudan till kommunens 80-åringar att få ett samtal med apotekare. Nödvändiga prover togs för att ta fram förslag på optimering av läkemedelsbehandlingen. Tanken var att läkaren skulle göra en kort utvärdering ett halvår senare. Tyvärr kom få utvärderingar in.

Läkemedelsprojektet fortsatte på ett annat äldreboende med teammöten. Erfarenhet från det första boendet togs tillvara genom att nödvändiga prover togs innan apotekaren tog fram beslutsunderlag att diskutera vid teammötet där apotekare deltog. Apotekare närvarande vid teammöten medförde att 63 åtgärder genomfördes för 22 individer.

Nästa delprojekt blev att hälften av vårdtagarna på särskilda boenden skulle få ett beslutsunderlag 2012. Specialutbildade apotekare medverkade på distans för att fler skulle hinnas med och rymmas inom budgeten. Sjuksköterskan ansvarade för genomförande tillsammans med ansvarig läkare. Omvårdnadspersonal skrev in underlag i det webbaserade programmet ApoMed. Apotekare analyserade och lyfte fram de viktigaste läkemedelsrelaterade problemen. Omvårdnadspersonal skrev ut analysen och lämnade till sjuksköterskan. Sjuksköterskans och läkarens uppgift var att välja vilka förslag som skulle genomföras och också i vilken ordning. Syftet var att bredda verksamheten och arbeta i vardagen som man brukade men med tillägg av beslutsunderlag från apotekare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden erbjöd också stimulansmedel vilket medförde att ytterligare en årgång 80-åringar kunde erbjudas samarbete med apotekare.
80-åringar fick liksom tidigare ett erbjudande att få sin läkemedelsbehandling analyserad av apotekare.
De som valdes ut fick brev med korta kommentarer och rekommenderades att beställa tid för läkarbesök. Arbetssättet sedan föregående omgång ändrades därför att det bedömdes vara bäst att läkare och patient samtalar om åtgärdsförslagen först. Vårdcentralerna erbjöds ett beslutsunderlag med förslag på åtgärder att använda vid patientmötet. Apotekare träffade sedan patienten för ett uppföljande samtal.
Arbetssättet syftade till att komma bort från symtombehandling som trots många läkemedel ofta medför kvarstående symtom. Kostnaden för läkemedlen blir ofta onödigt hög.
Med hjälp av läkemedelslistor och symtomskattning föreslogs åtgärder från ett farmakologiskt perspektiv. Underlag är nationella/internationella riktlinjer och studier. Arbetssättet ligger helt i linje med SKL:s satsning för de mest sjuka äldre.
Läkare ansvarar för diagnoser och ordinationer. Apotekare fokuserar på läkemedel.
På sikt är målet att denna vårdsamverkan skall minska antalet fallolyckor, inläggningar på sjukhus och medföra att den enskilde kan bo kvar hemma längre. Då finns det mycket att vinna för personen själv, anhöriga och kommunen.

Resultat 80-åringar (se också separat rapport)
Apotekare har medvetet valt ut 80-åringar med misstanke om den diagnosspecifika indikatorn hjärtsvikt i Socialstyrelsens dokument ” Indikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre”. Metoden som apotekarna använde har testats tidigare, 70-80 procent har lett till åtgärder.

Vanligt var tyvärr att fortsätta med traditionell behandling av symtom. Exempel från uppföljningen:
-          Mäva sänker dosen vätskedrivande men vårdcentralen råder till återgång till högre dos. Nya råd rekommenderar att vätskedrivande helst används vid behov.
-          Att blodtrycksnivåer är olika vid hypertoni och hjärtsvikt verkar dåligt känt nu liksom vid föregående 80-årsprojekt.
-          Kunskap om kreatininvärden vid optimering av läkemedelsbehandling verkar saknas
Hjärtsvikt är vanligt hos äldre men diagnosen saknas ofta. Modern behandling är dessutom ovanlig. Detta är ett problem eftersom sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till upprepade återinläggningar på sjukhus.

Tre vårdcentraler tackade plötsligt nej trots att Närsjukvårdsgruppen godkänt ansökan. Uppföljning för dessa genomfördes med telefonintervju istället för apotekarsamtal på vårdcentralen.

Patientfall
80-åring söker vårdcentralen för problem med torrhosta nattetid och trötthet. Problemet bedömdes som ett virus.
Tre månader senare läkarbesök för diffus smärta. Smärtbehandling påbörjas. Läkarbesök en månad senare för läkemedelsgenomgång. Läkaren beställer av apotekaren rekommenderad provtagning. Provsvar ger kraftigt förhöjt värde. Apotekare tar fram förslag till behandlingsplan för att optimera läkemedelsbehandlingen..

Resultat SÄBO
Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre användes för att analysera och ta fram beslutsunderlag inför läkemedelsgenomgång.

Samtliga 256 vårdtagare som analyserats hade minst ett läkemedelsrelaterat problem.
Totalt har 1073 läkemedelsrelaterde prioriterade problem identifierats hos dessa 256. Ännu fler finns, ett berg av läkemedelsrelaterade problem finns att arbeta med.

Resultat enligt SKL:s satsning för de Mest sjuka äldre vårdtagarna blev 24 stycken olämpliga läkemedel,  26 antipsykotika och 5 st D-interaktioner.
Regelbunden vätskedrivande behandling som kräver en korrekt och aktuell indikation förekom hos 43 stycken. Tre eller fler pyskofarmaka som medför ökad fallrisk förekom hos 41 stycken.

Antal läkemedelsrelaterade problem *
Genomsnittligt antal
läkemedel

Rosenhäll 3C
86 hos 19 individer
8,5

Rosenhäll 3A
90 hos 23 individer
9,6

Rosenhäll 2A
112 hos 28 st
- felinmatning av läkemedel

Hovhult
87 hos 20 st
13,3

Österängen A-hus
55 hos 15 st
11,3

Trubaduren
209 hos 46 st
13,4

Ryttaren
116 hos 28 st
11,1

Åldersro
37 hos 9 st
11,9

Äsperöd
6 hos 2 st
7,0

Österängen inkl. C-hus
144 hos 35 st
13,6

Kilbäcken
131 hos 31 st
11,1

* Ett läkemedelsrelaterat  problem är en potentiell risk eller händelse som påverkar kvalitén.  


Sjuksköterskekommentar
Oturligt att ändring av psykofarmaka provas innan orsak till symtomen utretts. Det var troligen därför flera ändringar inte fungerade. Möjlighet att kontakta apotekaren för rådgivning utnyttjades inte.


Apotekarkommentarer
Det finns förskrivare som fortsatt med traditionell behandling trots förhöjda prover istället för att ändra till Läkemedelsverkets rekommendationer.
Det finns förskrivare som fortsatt symtombehandla istället för att ompröva gamla diagnoser
Det finns förskrivare som genomfört ändringar för bättre livskvalitet och potentiell riskminskning
Det finns SÄBO som inte skickat in uppföljningar.

Arbetsmetoder framöver
För att spara kommunala pengar nu föreslås att personer med nattpatrull och/eller stort omsorgsbehov väljs ut.
Inbjudan borde också kunna ske vid förebyggande hembesök eller vid biståndsbedömning. Apotekare väljer ut vilka som behöver omprövning av sin läkemedelsbehandling.

För att spara resurser åt vårdcentraler och kommun är det viktigt att vårdtagare i särskilda boenden får fortsatt analys av apotekare. Det finns ett berg av läkemedelsrelaterade problem som kommer att kräva årlig insats framöver.
Till en lägre kostnad än vad en plats på särskilt boende kostar kan cirka hälften av vårdtagarna på SÄBO årligen analyseras. Det kommer att minska behovet av akuta åtgärder och antalet läkemedel att hantera.
Förslag att genomföra ett par teammöten med apotekare på varje boende för att få en bättre start. Förslag att genomföra ny läkemedelsgenomgång istället för att sjuksköterskans tid används till utvärdering.

Förslag att diskutera kostnadseffektiv optimering av läkemedelsbehandling, vid uppföljning av ramavtalet med VästKom och uppföljning av lokalt tillämpningsavtal.

Vårdcentralerna har mycket att vinna
-          minskad symtombehandling leder till färre recept att förnya - tid
-          minskad läkemedelskostnad - pengar
-          minskat behov av akutbesök – tid

Patienter, anhöriga, vårdcentral och kommun är alla vinnare vid ett regelbundet samarbete med specialutbildade apotekare om äldres läkemedelsbehandling. Apotekare läser annan litteratur, ser symtomen på ett annat sätt. Apotekare är bra på att förklara för patienter varför läkemedelsbehandlingen behöver ändras och inte bara tycka att det är bra som det är.Tack till alla som arbetat med projektet på ett eller annat sätt.

lördag 26 juli 2014

Använd apotekares kompetens

Kundmöte igår som egentligen förekommer många gånger varje dag i olika variationer. Den äldres dotter önskar hämta mer sömnmedel. Jag berättade då att förskrivet sömnmedel inte varit rekommenderat till äldre de senaste 20 åren. Trots kampanj de tre senaste åren fortsätter förskrivningen. Varför kan inte apotekare få byta till lämpligare läkemedel?
Vid fortsatt samtal med dottern framkommer att den äldre plågas av en besvärlig ryggvärk som inte hennes läkare kommit tillrätta med. Efter en genomläsning av listan med aktuella recept får jag en misstanke om vad som inte stämmer. Efter många års erfarenhet brukar min misstanke stämma i 70-80 procent av fallen.  Varför får jag inte som apotekare försöka lösa problemet? Självklart har jag kunskap för att tolka labprover och symtom för uppföljning av behandlingen.  Kom inte och säg att jag ska rådgöra med läkaren. Sist jag gjorde så fick jag som kommentar, ingen ska lägga sig i mitt arbete.

Självklart har jag mycket goda erfarenheter av samarbete med intresserade läkare när vi arbetat i projekt. Läkare som uppskattar att få del av nu gällande rekommendationer. Jag förstår inte heller varför läkare ska belastas med arbetsuppgifter som apotekare kan genomföra.

tisdag 15 juli 2014

Föråldrad läkemedelbehandling på apotek

Nu i sommar arbetar jag på ett apotek, annars har jag som apotekare specialiserat mig på äldres läkemedelsbehandling. Jag ser dagligen flera kunder med föråldrad läkemedelsbehandling. Jag läste nyligen att det tar 16 år för nya rekommendationer att slå igenom. Det stämmer säkert för det som jag föreläste om under 1990-talet är fortfarande inte genomfört fullt ut. Inte konstigt att vi har en nota om 20 kanske 40 miljarder för fel läkemedelsbehandling. Jag brukar ha rätt i 70-80 procent av fallen när jag misstänker omodern läkemedelsbehandling. Använd apotekarnas kompetens för att optimera läkemedelsbehandlingen!

söndag 29 juni 2014

Fem år med fel läkemedel

Jag träffade igår en Folkpartist vars pappa har varit felbehandlad av sjukvården i fem år. Första gången jag fick höra patienthistorian fattade jag genast misstanke om att diagnosen inte stämde. Apotekares kompetens behövs.

Rätt läkemedel till äldre

Läkemedel är den vanligaste behandlingen till äldre och därför är det viktigt att det blir rätt.
Erfarenheter från min vardag som apotekare.
-       Råd från vårdcentralen att köpa receptfritt läkemedel mot värk som var direkt olämpligt på tre olika sätt
-       Konkreta råd till läkare om bättre läkemedelsval som uppskattas av en del läkare men inte alla. En mängd prover och utredningar på sjukhus som inte leder någon vart istället för att pröva nu rekommenderad läkemedelsbehandling först.

Fel läkemedel är en vanlig orsak till köer på akuten och till överbeläggning på sjukhus

måndag 27 januari 2014

Ny patientlag

Okänt för många är att 80-åringar ofta har tre allvarliga läkemedelsfel som påverkar orken. Orsaken beror på gamla kunskaper och föråldrad behandling av äldre. I Dagens Medicin nu i januari skrevs om förslag till ny patientlag. “Många gånger skulle konflikter mellan patienter och sjukvården kunna undvikas om patienten fick möjlighet att få en andra medicinsk bedömning”. Det ska gälla alla som har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Hoppas att man då inte glömmer bort att hjärtsjukdomar kan jämföras med cancer när det gäller prognos. Läkemedel är den vanligaste behandlingen till äldre och därför borde apotekares kompetens användas vid en andra medicinsk bedömning. Med apotekare avses då specialistapotekare på t ex äldres behandling. Apotekare läser annan litteratur och är uppdaterade på nu rekommenderad behandling. 7

måndag 13 januari 2014

Använd apotekare och läkare smartare

Symtombehandling är ett gissel. Låt läkarna få tid att ompröva/säkerställa diagnoser istället för att lägga till fler läkemedel. Apotekarna behövs för att i vardagen optimera redan insatt behnadling. Läkaren ansvarar men apotekaren genomför

Vinn väljare på ny sjukvårdspolitik forts

Äldre faller på något sätt mellan stolarna. Det verkar vara mer status att arbeta med andra specialiteter i sjukvården än med äldre. Vid senaste mötet med omsorgsnämnden kom jag att tänka på ett praktiskt sätt att arbeta vore att erbjuda en screening vid biståndsbedömning. Vid behov diskuterar apotekare möjligheter att optimera läkemedelsbehandlingen med den äldre. Självklart också en skriftlig redovisning att ta med och diskutera med sin läkare. Den äldre ska självklart vara i centrum. Syftet är att satsa på optimering av läkemedelsbehandling när det fortfarande är enkelt. Partiledningen uttalar i svaret på min motion till landsmötet att apotekarnas kompetens måste tas tillvara. Det här förslaget tilltalar mig som specialistapotekare på äldres läkemedelsbehandling. Det handlar om att använda kunskap om patientens samtliga läkemedel, inte bara användning av sömnmedel.

fredag 3 januari 2014

Vinn väljare på ny sjukvårdspolitik

Tack Magnus Liljegren i Nu 5:e december för din analys om att den stora välfärdsfrågan bland väljare är hälso- och sjukvården. Det är svårt att göra sjukvårdsfrågor begripliga. Du tar upp att de äldre och sjuka blir fler. Ofta är det kvinnor som får ta hand om äldre familjemedlemmar. Anhöriga, och det är många väljare, behöver hjälp och avlastning- detta måste uppmärksammas även i politiken, det vill säga av Fp. Jag håller verkligen med dig! Jag vet inte om du hörde sista debattinlägget på landsmötet i Västerås. Jag hade tur att få sista inlägget innan streck drogs i debatten. Så här sa jag: Låt nästa jämnställdhetsfråga bli bättre hälsa för våra gamla föräldrar. Okänt för många är att 80-åringar ofta har tre allvarliga läkemedelsfel som på verkar orken. Det är oftast döttrarna som hjälper till när orken tryter.