söndag 3 november 2013

Nya partiprogrammet

3.3.3 punkt 8 i partistyrelsens förslag ”Ett husläkarsystem där patientansvaret ligger i primärvården gynnar särskilt multisjuka och äldre medborgare” Kommentarer - Fokus ska vara patienten i centrum och livskvalitet. - Ordet husläkare kan kanske vara kvar men numera gäller teamarbete - Multisjuka betyder ofta behandling med många läkemedel. Tyvärr är det så att orsaken till många läkemedel oftast beror på symtombehandling istället för säkerställd diagnos. - Att äldre gynnas är hämtat från en mer än 10 år gammal studie i Stockholm där akutsjukvård oftare användes. Problemet i dag till onödig sjukhusvård är oftast fel läkemedel vilket SKL skriver om under projektet de mest sjuka äldre. - Exempel bland en mängd jag stött på. Läkaren säkerställer inte diagnosen. Resultat inläggning på sjukhus sex gånger. Särskilt alvarligt här eftersom njurfunktionen var kraftigt nedsatt och läkemedelsdosen inte anpassades. - Exempel läkaren använder bara en del av apotekarens behandlingförslag. Istället ordineras blodtransfusion, 160 labprover och dyra undersökningar på sjukhus. Utfallet ger inte underlag för bättre behandling av patienten. Ett bekymmersamt år för patienten och ingen förbättrad livskvalitet. Apotekarens behandlingsförslag har åter skickats till läkaren. Mitt förslag till partiprogrammet ”Primärvårdens kvalitet måste säkerställas med husläkare som säkerställer diagnos och apotekare som tillämpar nu rekommenderad läkemedelsbehandling.”

fredag 25 oktober 2013

Waran eller Trombyl

I onsdags arbetade jag extra på apotek i Vänersborg med receptexpediering. Ett exempel är en äldre dam som har förmaksflimmer där Waran byts ut mot Trombyl med motivering risk att ramla. Den rekommendationen är föråldrad eftersom behandling med Trombyl är tämligen värdelös och risk vid eventuellt fall är mycket liten vid behandling med Waran. Anhörig frågar om det går att göra något åt patientens tilltagande problem med trötthet. Vid en titt på läkemedelslistan bedömer jag som apotekare att det troligen finns en hel del att göra. Läkaren hade svarat att det blir till att vila. Den här damen bor i eget boende men hur länge till utan nu rekommenderad läkemedelsbehandling? En plats på omsorgsboende kostar över en halv miljon per år. Jag tycker att det är viktigt att samhället använder specialutbildade apotekare i vården av våra äldre.

torsdag 3 oktober 2013

Överbeläggning på sjukhus

Apotekare träffade en äldre dam för cirka ett år sedan. Apotekare läser annan litteratur och ser problemen från ett läkemedelsperspektiv. Vid ny symtomskattning redovisas nu ett år senare försämring av många symtom. Tyvärr har behandlande läkare inte genomfört de förslag till ändringar som apotekaren föreslog. Läkaren har istället prövat ett läkemedel mot magsmärta som dels är olämpligt till äldre och heller inte finns som rekommendation idag. Den här patienten är kandidat för undvikbar inläggning på sjukhus. Vårdcentralen anser att den gjort det som går att göra. Skärpning behandlande vårdcentral! Apotekare kan men får inte optimera läkemedelsbehandlingen. Konkurrens behövs för förskrivning av läkemedel. Det var nu sju år sedan nya nationella riktlinjer kom som verkar vara okända för vårdcentralen. Vi behöver mindre av fel eller gammal läkemedelbehandling, vi behöver mer kvalité i medicineringen av äldre. Fler vårdplatser, fler sjuksköterskor och fler läkare kostar mycket mer och det är inte säkert att kvalitén blir så mycket bättre.

fredag 12 april 2013

Kvalitetssäkra sjukvården!!!!

Nästan dagligen hör vi i media om långa väntetider på akutmottagning, överbeläggning på vårdavdelningar samt missbelåten och utarbetad personal. Inget hörs om det förebyggande kvalitetsarbete som borde genomföras. Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar nu med statistik över undvikbar slutenvård (inläggning på sjukhus). Västra götalandsregionen har sämre värden än riket i övrigt och för februari skulle 14,2 procent av inläggningarna kunnat undvikas med bättre förebyggande insatser.Om fyra månadsvärden under april- september är lägre än motsvarande 12 månader tidigare får regionen del av stimulansmedel som SKL har utlovat. Statistiken visar också att 80 procent av de undvikbara inläggningarna orsakas av patienter med diagnoserna diabetes, KOL, hjärtsvikt, kärlkramp eller njurbäckeninflammation. Här faller ansvaret tungt på vårdcentralerna som borde kunnat göra ett mycket bättre arbete beträffande medicinering i ett tidigt skede. Det finns skillnader i mängden undvikbar slutenvård mellan olika vårdcentraler som inte kan förklaras av slumpen utan måste ses som kvalitetsskillnader. Belöning till de vårdcentraler som uppvisar god kvalité alternativt vite för de vårdcentraler som presterar sämre kan vara värt att pröva. Sist men inte minst så är det vi vårdtagare som blir lidande. Som skattebetalare och kund så kräver vi skärpning!

lördag 23 mars 2013

Folkpartiet bestämmer centralt hur det ska vara

För Folkpartiet är det fortfarande enbart läkare, helst geriatriker som ska få ordning på läkemedelsanvändningen. I Dagens Medicin nyligen uttalade sig våra ledande geriatriker att de saknar kunskap hur man kan komma till rätta med t ex oro hos äldre. Läser man av statistiken januari 2013 i SKL:s utdataportal ser man att utvecklingen går åt fel håll Det stämmer med geriatrikernas uttalande. Kompetens saknas generellt i läkarkåren. Man tar inte tillvara att apotekare med specialinriktning äldre redan vet hur man brukar komma framåt. Som apotekare finns jag inte i Folkpartiet, man lyssnar inte, tar inte tillvara medlemssynpunkter.

måndag 28 januari 2013

Välfärden behöver mer kvalité

Jag läste för en tid sedan Gert-Inge Andersson (s) debattartikel om att välfärden behöver pengar och kom då att tänka på min brevväxling med Gert-Inge för cirka fem år sedan. I brevet diskuterade jag kvalitén i läkemedelsbehandlingen till äldre med omsorg i Trollhättans kommun. Svaret blev att samarbete med primärvården skulle lösa problemet. Hur har det gått? Jo Trollhättan liksom Västra Götalandsregionen hör fortfarande till de som har sämst resultat i hela landet. I grannstaden Uddevalla har däremot målen nåtts. Uddevalla har satsat på ett långt projekt tillsammans med specialutbildade apotekare. Uddevalla styrs av en politisk majoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Uddevalla kommun har använt stimulanspengar för att försöka påverka läkemedelskvalitén. Intressant är att man också har lyckats. Dålig läkemedelskvalité kostar samhället miljarder. Poängen i rubriken är att hälsa behövs för livskvalitet och därmed god aptit. Livskvalité behövs för en aktiv vardag. Minskad risk för fallskador och minskat behov av inläggning på sjukhus får man på köpet. Självklart behöver välfärden också pengar men det är viktigt att arbeta med kvalité även i läkemedelsbehandlingen. Folkpartiet i Trollhättan har arbetat med frågan i flera år. Socialdemokraterna avslår motioner och konstruktiva förslag för att lösa problemet. Alla har vi äldre bland våra nära och kära.